Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I

 [Administrator danych]

Renata Linder prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Renata Linder Willa Nostalgia z siedzibą w Przewłoce jest administratorem danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych.

Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. im. Haliny Poświatowskiej 33, 76 – 270 Ustka;

2) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II

 [Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e⁠-⁠mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

3) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;

4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

2. Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

III

 [Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

1) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

3) dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;

4) dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

IV

 [Odbiorcy danych osobowych zawartych w nagraniach]

Administrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.

V

 [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI

 [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII

 [Akty prawne przywoływane w klauzuli] 

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

2) art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

3) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów

I

 [Administrator danych]

Renata Linder prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Renata Linder Willa Nostalgia z siedzibą w Przewłoce jest administratorem danych osobowych Klientów.

Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. im. Haliny Poświatowskiej 33, 76 – 270 Ustka;

2) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II

 [Przetwarzanie danych osobowych Klientów]

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1) dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych Klientów, określenie i zakres zamówionych usług, terminy realizacji usług – w celu realizacji umowy zawartej z Klientami na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji zamówionych usług;

2) dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi administratora, w związku z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;

3) dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

4) dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;

 

III

 [Ujawnianie danych osobowych Klientów]

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

1) organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;

2) banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;

3) podmiotów dostarczających terminal płatniczy;

4) operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

2. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych.

 

IV

 [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości; wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

V

 [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

VI

 [Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

2) art. 10 i n., art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);

3) art. 4 i n., art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);

4) art. 7, 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036);

5) art. 5 i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.);

6) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

Opinie naszych Gości

Noclegi z klimatem. Właściciele to przemiłe osoby. Pani Renatka dba o gości jak umie najlepiej. Pokoje bardzo zadbane i czyste, dobrze wyposażone. Wokół cisza, spokoj. Polecam noclegi w Nostalgii.

Karina O., sierpień 2017


Wspaniałe miejsce wspaniali właściciele. W Nostalgii czuliśmy się jak we własnej rodzinie, zdecydowanie domowa atmosfera, pyszne śniadanka, czysto. Dziękujemy Pani Renatko, obiecujemy że do Was wrócimy ;).

Sylwia W., sierpień 2017


W pensjonacie "Nostalgia" byliśmy po raz pierwszy, korzystając z opinii zamieszczonych w Internecie. I możemy tylko potwierdzić wszystkie pozytywne słowa na jego temat. Gospodarze zadbali o każdy detal, aby goście wrócili z pozytywnymi wspomnieniami z wyjazdu. Czyściutko, przyjaźnie, piękne wnętrza, szampan na powitanie, i słodkości na poduszce a nawet drobiazg dla naszego dziecka w łóżeczku dziecięcym, to detale ale jakże miłe. Moglibyśmy dużo dłużej rozpisywać się na temat gościnności gospodarzy i uroku pensjonatu ale i tak najlepiej przekonać się o tym osobiście :) Gorąco polecamy i my sami jeśli tylko będzie szansa wrócimy do "Nostalgii" .

Beata, Wojtek i Ala, sierpień 2017


Ogólnie oceniam pobyt w WILLI NOSTALGIA za bardzo udany . Pokoje fajne. atmosfera super. Przemiłi gospodarze .Pyszne sniadanka. Okolica spokojna jak na wypoczynek miejsce idealne . Niedaleko do morza, dróżka z kostki ,to bardzo ułatwia. Wróciłbym tu z przyjemnością jeszcze nie raz :)

Żaneta i Patryk, sierpień 2017


Witam polecam pobyt w Nostalgii. Byliśmy w długi weekend . Bardzo cicha i spokojna okolica, ładne, czyste i przestronne pokoje z łazienkami. Są też smaczne oraz obfite śniadania. Pani domu również bardzo miła oraz pomocna. Chętnie wrócimy tam jeszcze wypocząć. Polecamy i pozdrawiamy.

Elżbieta K., czerwiec 2017


Spędzaliśmy w Nostalgii urlop we wrześniu 2016. Zarezerwowaliśmy na przełom maj/czerwiec 2017. WARTO TU WRACAĆ!!!. Spokojne i ciche miejsce. Bardzo czysto i klimatycznie urządzone pokoje. Smaczne i obfite śniadania. Przemiła i perfekcyjna Pani Renata. POLECAMY TO MIEJSCE !!!

Bogumiła i Andrzej P., luty 2016r.


Witam serdecznie. Spędziłam długi sierpniowy weekend w willi Nostalgia. O wiele za krótko. Nigdy nie byłam w tak zadbanym i czystym miejscu. Można powiedzieć ,że to "zboczenie" zawodowe, ale sama zajmuję się sprzątaniem i zwracam uwagę na szczegóły. Byłam zachwycona dbaniem o drobiazgi ( cukiereczek na poduszce, łabędź z ręcznika ) i wszędzie sterylna czystość, w każdym zakamarku. Dla pedantów polecam ;) . I miałam swoją piękną łazienkę! Śniadania super, troska o każdego gościa i wszystko dla gości: ręczniki, parawany, rowery. Suuuper!!! 2 lata temu nocowałam w centrum Ustki, a teraz byłam na uboczu gdzie było cudownie, w ogóle nie tłoczno, droga na plażę alejką przez piękny las. Jeżeli zechcę przyjechać do Ustki to tylko do Pani Reni którą serdecznie pozdrawiam!!!

Andżelika K., 08.2016r.


Najlepsze śniadania jakie sobie można wymarzyć. Jak zawsze świetna atmosfera. To nie pierwszy i nie ostatni raz. Jeśli morze to tylko w Nostalgii, pozdrawiamy i niestety wracamy do domu...

Olga P., 08.2016r.


Witam serdecznie. Spędziłam długi sierpniowy weekend w willi Nostalgia. O wiele za krótko. Nigdy nie byłam w tak zadbanym i czystym miejscu. Można powiedzieć ,że to "zboczenie" zawodowe, ale sama zajmuję się sprzątaniem i zwracam uwagę na szczegóły. Byłam zachwycona dbaniem o szczegóły (cukiereczek na poduszce, łabędź z ręcznika) i wszędzie sterylna czystość, w każdym zakamarku. Dla pedantów polecam. I miałam swoją piękną łazienkę! Śniadania super, troska o każdego gościa i wszystko dla gości: ręczniki, parawany, rowery. Suuuper!!! 

2 lata temu nocowałam w centrum Ustki, a teraz byłam na uboczu gdzie było cudownie, w ogóle nie tłoczno, droga na plażę alejką przez piękny las. Jeżeli zechcę przyjechać do Ustki to tylko do Pani Reni którą serdecznie pozdrawiam!!!

Andżelika K., 08.2016r.


My już w domku. Przeglądamy zdjęcia,wspominamy i z całego serca dziękujemy Willa "Nostalgia" Renata Lindner za gościnę. Kolejny pobyt u Państwa Lindner okazał się wspaniały i z całego serca wszystkim polecamy to miejsce a serdecznych i ciepłych gospodarzy pozdrawiamy;) do zobaczenia kochani

Sylwia Ł., 08.2016r.


Mimo niesprzyjającej pogody wyjeżdżamy zadowoleni i wypoczęci. Wielka w tym zasługa Pani Renaty,która swoją gościnnością wręcz urzeka:) Czyste, przestronne pokoje, szampan i czekoladki to w Nostalgii norma:) przepyszne śniadania w zawsze dobrym towarzystwie i oczywiście nasz nowy czworonożny przyjaciel dopełniły obrazu Nostalgii jako miejsca godnego polecenia nawet najbardziej wybrednym turystom. Wrócimy na 100%!

Alicja M., 08.2016r.


Wszystko co dobre szybko się kończy i tak było tym razem. Serdecznie Podziękowania dla Państwa Lindner za KRÓLEWSKĄ gościnę w Willi Nostalgia. Atmosfera i Towarzystwo jak zwykle było WYBOROWE. Pogoda to kirsche na torcie ( i nie tylko. Z Nostalgią się nie żegnamy i SERDECZNIE POLECAMY.

08.2016r.


Byliśmy tu dwa razy i na tym nie koniec. Tu jest po prostu cudownie!!!!! Pozdrawiamy Wspaniałych Gospodarzy. P.S. Filip zapisał się na intensywny kurs niemieckiego.

Wojtek Smagowski, 11.2015r.


Nostalgia" no właśnie.... Dopiero co wróciłem do domu a już tęsknię. Bardzo udany urlop i super wypoczynek, a to dzięki warunkom, jakie tam w "Nostalgii" panują. Cisza, spokój, wygodny pokój (nr 1) no i te przepyszne śniadania - kto był ten wie, o czym piszę! Smacznie i zdrowo! Atmosfera jak w domu. Pani Renata i Pan Bernard to świetni gospodarze. Pani Renia dwoi się i troi żeby wszystkim dogodzić, o wszystko dba i pilnuje żeby niczego nie brakowało.

Polecam ten Pensjonat z całego serca:) 

Już zaplanowałem przyszły urlop. Zgadnijcie, gdzie pojadę?:)

Dziękujemy i pozdrawiamy

Janina i Wiktor z Raciborza, 08.2015r.


Droga Pani Renato, Pani „Nostalgia” to nie tylko agroturystyka… To otwartość, życzliwość i anielska cierpliwość Pani i Pana Bernarda. To wypasione śniadanka… Mniam, mniam… W domu takich nie jadamy. No chyba, że na Wielkanoc…

„Nostalgia” to fantastyczne położenie: jednocześnie i  z dala, i z bliska…. Raj dla piechurów - tych z kijkami i bez, raj dla rowerzystów. Można lasem, można morzem… I codziennie w inne miejsce nas dróżka a czasem bezdroże poprowadzi.

„Nostalgia” to też osobowość Pani, Pani Renato:  Pani ciekawość świata i ludzi…

Wrócimy do „Nostalgii” na pewno… Bo choć nazwa lekko smuteczkiem trąca to nieodmiennie wywołuje uśmiech!

Serdeczności.

Iga i Hania z Poznania, 18.09.2015r.


Spędziliśmy bardzo przyjemny urlop w Państwa pensjonacie. Cisza i spokój, miła rodzinna atmosfera i znakomite warunki pobytu gwarantują pełny wypoczynek. Z pewnością do Państwo znowu przyjedziemy.

Barbara i Tadeusz Witakowscy, 16.09.2015r.


 Szanowni Państwo Lindner,

 
miałem przyjemność gościć u Państwa przez trzy tygodnie na przełomie kwietnia i maja tego roku.
Mimo, że jestem wymagającym gościem z "dużym bagażem" negatywnych doświadczeń,  pobyt w Państwa pensjonacie wspominam bardzo mile i ciepło.
Smaczne, bardzo obfite i urozmaicone śniadania, rodzinna, ciepła atmosfera nadają temu miejscu niepowtarzalny koloryt.
Cicha, spokojna a jednocześnie blisko brzegu morza okolica, otoczona sosnowym lasem,  zwiększa atrakcyjność tego miejsca.
 
Miejsce godne polecenia!
 
Serdecznie pozdrawiam
 
Erwin Kubiczek, 12.05.2013r.


 Wir kommen wieder.Ich kann nur weiter empfehlen.Zimmer sehr geschmackvoll eingerichtet.Ruhig gelegen.Sehr freundlich und Sauber.Das Frühstück war einmalig.Ein Traum.

Ella Meier, 29.01.2013r.


Las, morze, cisza, spokój, miła, rodzinna atmosfera, warunki mieszkaniowe, których nie powstydziłby się bardzo dobry hotel. No i oczywiście pyszne, obfite śniadania. Bardzo dziękujemy i z pewnością jeszcze skorzystamy. A tym, którzy się zastanawiają nad pobytem w Ustce - szczególnie polecam pobyt u sympatycznej pani Renaty !!!

Aneta Kogut, 07.09.2012r.


Wymarzone miejsce do wypoczynku, duże komfortowo urządzone pokoje, przepyszne śniadania :) no i atmosfera stworzona przez właścicieli - WSPANIAŁA! Polecam gorąco bo tu naprawdę można wypocząć.

Krzysztof Lisowski, 20.08.2012r.


Sąsiedztwo lasu, bliskość morza oraz spokój panujący w okolicy nadają niepowtarzalnej atmosfery temu miejscu. Przemiła, wręcz rodzinna atmosfera, oraz wspaniałe warunki pobytu czynią je wartym niejednego powrotu. Na pewno zajrzymy ponownie :)

Jacek Kras, 10.08.2012r.


Gorąco polecam wszystkim zainteresowanym udanym wypoczynkiem w spokojnej okolicy z bliskim dostępem do morza oraz sympatyczną atmosferą panującą u właścicieli, no i w końcu z przestronnymi pokojami w których panuje ład i porządek. Przyjadę ponownie.

Krzysztof Springer, 23.06.2012r.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

1.    Operatorem Serwisu www.nostalgiaustka.pl jest Nostalgia Ustka Renata Lindner, ul.Haliny Poświatowskiej 33, 76-270 Ustka - Przewłoka
2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ogicom Spider Sp. z o.o. S.K.A., funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl

2. Informacje w formularzach.

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.    Internet Explorer
b.    Chrome
c.    Safari
d.    Firefox
e.    Opera
f.    Android
g.    Safari (iOS)
h.    Windows Phone
i.    Blackberry


 

Nostalgia

Nostalgia - pensjonat w Ustce

 

Wczasy nad morzem latem i o każdej porze roku, krótki pobyt czy urlop - u nas odpoczniesz na pewno, Pensjonat Nostalgia w Ustce serdecznie zaprasza!

Rozgość się na naszej stronie i zobacz, dlaczego warto nas odwiedzić.

Studio Przy Lesie